page 1  (19 pages)
2to next section

SEQUENTIAL DIAGNOSIS TOOL FOR

SYSTEM MAINTENANCE AND REPAIR

ORODJE ZA SEKVEN?NO

DIAGNOSTICIRANJE NAMENJENO

VZDR?EVANJU IN POPRAVILU SISTEMOV

Alenka ?u?ek, Franc Novak, Anton Biasizzo,
Iztok Savnik, Bojan Cestnik
Jo?ef Stefan Institute
Jamova 39, 61111 Ljubljana, Slovenia
email: [email protected]

Abstract
A general framework of the Sequential Diagnosis Tool that is currently under development in the Computer Systems Department at the Jo?ef Stefan Institute is presented in this paper. The tool can be used as an experimental environment for the analysis of solutions of the test sequencing problem. For example, changes of decision trees and their costs as a function of system failure data can be studied. The tool also represents the basis of system diagnosis software package for a system maintenance and repair.

V ?lanku je opisan splo?ni koncept orodja za sekven?no diagnosticiranje, ki ga razvijamo v Odseku za ra?unalni?ke sisteme na Institutu Jo?ef Stefan. Orodje lahko slu?i kot eksperimentalno okolje za analiziranje re?itev problema generiranja testnih sekvenc. Tako lahko na primer prou?ujemo spremembe odlo?itvenih dreves in njihovih cen v odvisnosti od podatkov o odpovedi sistema. Obenem je opisano orodje osnova programskega okolja za sekven?no diagnosticiranje v okviru sistemskega vzdr?evanja in popravil.

KEYWORDS:
sequential diagnosis, fault isolation, test sequencing algorithms
KLJU?NE BESEDE:
sekven?no diagnosticiranje, lokalizacija napak, algoritmi za izra?un sekvence testov