GREENSTONE ЦИФРЛЫЌ КІТАПХАНАСЫ ЌАЃАЗДАН КОЛЛЕКЦИЯЃА Иан...
page 1  (44 pages)
to previous section
2to next section


GREENSTONE ЦИФРЛЫЌ
КІТАПХАНАСЫ
ЌАЃАЗДАН
КОЛЛЕКЦИЯЃА
Иан Витен жєне Стефан Бодди
Компьютерлік ѓылымдар факультеті
Вайкато Университеті, Жања Зелландия
Greenstone цифрлы форматтаѓы кітапханалыќ коллекцияны жасау жєне
тарату ‰шін ќолданылатын программа. Ол Интернет немесе кампакт-
дискілерде аќпараттарды ±йымдастыру мен жариялаудыњ жања тєсілін
ќолдануѓа м‰мкіндік береді. Greenstone Вайкато университетініњ
жанында New Zealand Digital Library Project жобасы бойынша жаса
лынып, жетілдіріліп ЮНЕСКО мен Human info ‰кіметтік емес
±йымыныњ ќолдауымен таратылѓан. Б±л программа http://greenstone.org
сайтында GNU General Public License шартымен орналасып жалпыѓа
бірдей пайдалануѓа болалыды.
Біз µзіміздіњ программалыќ жабдыќ ж±мысыныњ сізге еш ќолайсыздыќ
тудырмайтындыѓына сенімді болѓымыз келеді. Сізде Greenstone-де ж±мыс
істеу кезінде с±раќтар туындаса бізге хабарласыњыз
[email protected]
Greenstone gsdl-2.39 March 2003